2017/06/23

openssl - Jak wygenerować samopodpisany certyfikat jednolinijkowcem (oneliner self-signed certificate)

Potrzebujesz samopodpisany certyfikat (self-signed certificate)? Możesz wygenerować go korzystając z openssl-a, dostępnego na praktycznie każdym systemie* poniższym jednolinijkowcem:
openssl req -subj '/CN=twojadomena/O=nazwa twojej firmy/C=PL'  -new -newkey rsa:2048 -days 365 -nodes -x509 -sha256 -keyout server.key -out server.crt
W plikach server.key i server.crt znajdzie się klucz prywatny podpisujący certyfikat i sam certyfikat, odpowiednio.


* na większości linuxów openssl jest zainstalowany domyślnie. Na Windowsie można z niego korzystać przy pomocy Cygwina, lub też zainstalować samodzielne binaria - zob. na stronce projektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz